Курс по квантова механика
летен семестър

 

Лекциите се водят от проф. дфн Николай Витанов (кабинет В40)

Принципи на квантовата механика
Съотношение на Хайзенберг за неопределеност
Едномерна безкрайна правоъгълна потенциална яма
Едномерна крайна правоъгълна потенциална яма
Правоъгълна потенциална бариера. Надбариерно отражение.
Правоъгълна потенциална бариера. Тунелен ефект.
Линеен хармоничен осцилатор
Линеен хармоничен осцилатор с оператори на раждане и унищожение
Ъглови моменти в квантовата механика
Събиране на ъглови моменти
Спин
Магнитен момент
Движение в централно-симетрично поле
Водородоподобен атом
Две тела в квантовата механика
Теория на стационарните пертурбации
Пример: Ефект на Зееман в слабо магнитно полe
Теория на нестационарните пертурбации
Теория на стационарните пертурбации - примери
Теория на стационарните пертурбации за изродени нива
Чисти и смесени състояния: матрица на плътността

Конспект по квантова механика